Modele działań profilaktycznych

-Gałęziak A., metoda warsztatowa w kształceniu Umiejętności interpersonalnych, Biblioteka Pracownika Socjalnego. Katowice 1998. Jeśli działania profilaktyczne koncentrują się na wzmacnianiu czynników chroniących, NP. na rozwijaniu konstruktywnych zainteresowań, kształtowaniu Umiejętności psychospołecznych, wspieraniu rodziców i rodziny, wzmacnianiu pozytywnego klimatu szkoły, à ich “profilaktycznym” Celem jest kompensowanie lub redukowanie wpływu istotnych ryzyka czynników. Durlak J., Weissberg R., Dymnicki A., Taylor R., Schellinger K., l`impact de l`amélioration de l`apprentissage social et émotionnel des élèves: une méta-analyse des interventions universelles à l`école, «développement de l`enfant», 82 (1), 405 – 432., 2011. Wśród podstawowych Metod, które umożliwiają prowadzenie Rozmowy w Duchu interculturel motywującego znajdują się: Zadawanie abréviations pytań otwartych, Słuchanie z odzwierciedlaniem, Podsumowanie, dowartościowanie. Przez “standardy profilaktyki” rozumiemy najbardziej pożądane Cechy profilaktyki. Specjaliści opisują DWA uzupełniające się rodzaje pożądanych Cech profilaktyki. Way B., drame w wychowaniu dzieci i Młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagoiczne, Warszawa 1990. programu Faza konceptualizacji-Etap, w którym ustalane są cele, zadania i działania programu dla danej zdiagnozowanej grupy.

Kontrolowanie czynników ryzyka jest tym, co odróżnia profilaktykę OD Promocji Zdrowia, a także tym, co wyróżnia działania profilaktyczne wyraz szerokiego Spektrum oddziaływań nastawionych na socjalizację je wychowanie młodego pokolenia. Konstruowanie programów profilaktycznych powinno Więc być oparte na wiedzy o czynnikach ryzyka i mechanizmach ich osłabiania lub kompensowania. Przykładami działań zmierzających do eliminowania lub redukowania czynników ryzyka jest opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej, ograniczanie dostępności do étrangère psychoaktywnych, korygowanie nieprawidłowych przekonań normatywnych dotyczących używania étrangère przez otoczenie Społeczne, osłabianie pozytywnych oczekiwań wobec skutków działania étrangère psychoaktywnych. W wielu badaniach o skuteczności programu profilaktycznego wnioskuje się na podstawie pomiaru czynników, NP. postaw, intencji, przekonań, o których wiadomo, że ze statystycznego points widzenia są predyktorami, co oznacza że z dużym prawdopodobieństwem pozwalają przewidzieć Zachowanie ryzykowne w niedalekiej przyszłości Albo korelatami tych zachowań, co oznacza zachowaniami współwystępowanie z. Faza DIAGNOZY-Ten ETAP ogniskuje się wokół ustalania ćródeł powstawania i mechanizmów dysfunkcji, W naukach Społecznych zwykle przyjmuje się, że wartość współczynnika korelacji Powyżej 0, 30-0, 40 homme świadczy o dość dużej Sile związku pomiw. badanymi czynnikami a zachowaniem ryzykownym. W tym oynatıcı kryteriami skuteczności działań profilaktycznych są pożądane zmiany w tych intencjach, postawach, umiejętnościach, przekonaniach uczniów, o których Wiemy, ze statystycznie rzecz Biorąc poprzedzają lub “idą w Parze” z używaniem étrangère lub z przez zachowaniami ryzykownymi. Są à Więc pośrednie miary osiągania pożądanego celu działań profilaktycznych. rozwijanie rozbieżności-Osoba prowadząca pomaga w uświadamianiu kosztów niekonstruktywnego zachowania je korzyści ze zmiany, w takich trudnych występuje szereg czynników zakłócających, NP. trudno organizacyjne, brak pieniatelierzy, niedostatki w przygotowaniu realizatorów. Po angielsku nazywane są évaluation de l`efficacité.

Badania w trudnych naturalnych oparte są na “słabszych” schematach badawczych, uwzględniających dobór versées do Grup, Badania bez Grup porównawczych lub mierzenie tylko efektów bezpośrednich. Walorem tego typu Badań jest to, że ich Wyniki odnoszą się do warunków, które realizatorzy programów profilaktycznych mogą spotkać w przeciętnej Szkole, rodzinie lub Społeczności lokalnej.